Scholen

Informatie voor scholen en hulpverleners
De beleidsnota van de regering “Weer samen naar school”, is in oorsprong aangezet door Jacques Wallage in 1991 en is sindsdien ontwikkeld en bijgesteld. Deze nota heeft ervoor gezorgd dat docenten in het regulier Basis- en Voortgezet Onderwijs voor het eerst te maken kregen met leerlingen met, voor hen aanzienlijke, leer- en/of gedragsproblemen en zelfs met leer- en/of gedragsstoornissen, die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden gestuurd.

Scholen beijveren zich om leerlingen goed op te vangen. Het aantal dienstverlenenden binnen scholen is in de laatste jaren enorm toegenomen: RT-ers en orthopedagogen, maatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren en tutoren. Synchroon aan deze ontwikkeling was er tevens sprake van een fusiegolf.

Binnen grote scholengemeenschappen, waarin men elkaar vaak onvoldoende bij naam kent, is het een grote opgave het benodigde klimaat voor leerlingen, die zoveel extra aandacht vragen, te scheppen. Het is daarom bewonderenswaardig hoe vaak, door persoonlijke betrokkenheid van een mentor of docent, een probleem op tijd wordt onderkend en de geschikte oplossing voor een leerling op tijd wordt gevonden.

Op deze voor de mentor of docent vaak arbeidsintensieve en tijdrovende weg zijn wij er om de mentor of docent te ontlasten. We kunnen bijspringen met snelle, professionele hulp, die op de situatie of leerling toegesneden is. We kunnen de docent ondersteunen bij de begeleiding van de leerling, direct en praktisch.

Wanneer zou de samenwerking met de school van belang kunnen zijn?

 • Wanneer u als docent ziet dat uw (en tevens onze) leerling bepaalde stof niet beheerst en u verder moet met uw jaarplanning. In dat geval kunt u onze hulp inzetten voor uitleg en oefening. Ons planprogramma is daarvoor een gemakkelijk en efficiënt correspondentiemiddel.
 • Wanneer u moeilijkheden ondervindt in de omgang met uw (en tevens onze) leerling. In dat geval kunt u in samenspraak met de ouders onze hulp inzetten voor de begeleiding van het gedrag van de leerling. Hierin kunnen ook een zorgcoördinator en/of ambulant begeleider, jaarlaagcoördinator of afdelingsleider worden betrokken.
 • Wanneer de ouders behoefte hebben aan een gezamenlijk optreden van de school en studiebegeleiding. Dit kan gaan over de inhoud van leerstof, studievaardigheden, gedrag, faalangst, et cetera. Elke situatie is anders en elke andere hulpvraag die zich aandient, kan op zichzelf aanleiding geven tot het bekijken van zo’n nuttige en adequate samenwerking.
 • Hulp bij de informatiestroom. Een voorwaarde voor goede resultaten van onze studiebegeleiding is juiste en volledige informatie over de te verwerken stof. De leerling moet bereid zijn ons deze informatie te verstrekken. Sommige leerlingen zien hier echter een mogelijkheid om op sommige dagen onder huiswerk uit te komen. Andere leerlingen krijgen de informatie niet mee op het moment dat deze door de docent wordt gegeven. Wij hebben verschillende oplossingen voor dit probleem die niet arbeidsintensief of tijdrovend zijn, maar wel effect hebben.
 • Hulp bij leerlingen die dreigen uit de boot te vallen, ondanks dat de school alle mogelijkheden en middelen aanwendt om dit te voorkomen.
 • Gezamenlijk voeren van een slecht nieuwsgesprek en de begeleiding van het traject erna.

Zelfstandigheidsmodel
Onderstaand model gebruiken we bij de begeleiding van onze leerlingen met als doel de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen.

De ene leerling is zelfstandiger dan de andere leerling. Veel leerlingen komen binnen bij SDL op niveau 1, 2 of 3. Vanuit daar werken we samen met de leerling naar een grotere mate van zelfstandigheid. Door naar onderstaande beschrijvingen te kijken, kunt u inschatten op welk niveau van zelfstandigheid uw leerling functioneert. In welk stukje herkent u zich het meest?

Niveau 1: mijn leerling vindt het moeilijk om zijn agenda op een goede manier te gebruiken en schrijft zijn huiswerk niet altijd op. Het inplannen van alle verschillende vakken wordt hem vaak te veel. Hij heeft hulp nodig bij het opstellen van een planning en bij het leren omgaan met de agenda. Daarnaast is het prettig als mijn leerling in een rustige en gestructureerde omgeving kan werken.

Niveau 2: mijn leerling weet vaak niet wat hij aan moet met alle studieplanners die hij op school mee krijgt. Huiswerk dat wordt opgegeven in de les krijgt hij vaak niet mee. Hij kan geen planning maken en vindt het tevens moeilijk om prioriteiten te stellen. Mijn leerling heeft een aantal kwaliteiten, maar ook een aantal verbeterpunten. Hij vindt het echter moeilijk om deze zelf in te zien.

Niveau 3: mijn leerling wil graag zelf leren plannen, maar heeft hier nog coaching en begeleiding bij nodig. Het samen met een begeleider oefenen met plannen zal er voor zorgen dat mijn leerling op dit vlak een stuk zelfstandiger wordt.

Niveau 4: mijn leerling kan zijn vakken inplannen, maar hij heeft veel moeite om dit voor een langere periode te doen. Een dagplanning maken gaat prima, maar het op tijd inplannen van een grotere schooltaak zorgt voor problemen. Hij begint hier vaak te laat mee en er ontstaat paniek.

Niveau 5: mijn leerling kan vrij goed plannen en heeft overzicht op zijn schooltaken. Hij raakt echter in de problemen zo gauw de proefwerkweek begint en het een stuk drukker wordt. Er moet ineens veel gebeuren in een te korte tijd. Mijn leerling heeft ondersteuning en feedback nodig voor het opstellen van een planning in de proefwerkweek.

Niveau 6: mijn leerling is in staat om een goede planning te maken en om zelfstandig aan taken te werken. Wel is hij nog steeds gebaat bij een rustige en gestructureerde omgeving. Het is fijn als er tijdens de begeleidingsuren aandacht wordt besteed aan de oriëntatie op een vervolgopleiding.

* Bovenstaand model is gebaseerd op het coachingsmodel van Maclennan (1995).

Waar zitten wij in Zevenaar

 • Locatie OSdL Zevenaar
  Kerkstraat 27
  6901 AA Zevenaar

Partners

Studiebegeleiding Nijmegen    Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen    Het logo van Fontys Hogescholen logo Liemerscollege

logo gelrepas logo montferland resize

Copyright © 2021 Orthopedagogische Studiebegeleiding de Liemers